Portail du Cribij logo

Centre de Renseignement et d’Information

Bureau Information Jeunesse

1, rue du Coëtlosquet - 57000 Metz
Tel. 03 87 69 04 50
metz@cribij.fr

Nos contactsACCUEIL du CRI-BIJ

metz@cribij.fr                                              

  03 87 69 04 50

                       

                     

CRIB et MOBILITE EUROPEENNE

 

Agnieszka PIATCZAK-BOSCH

projet@cribij.fr

03 87 69 04 31

 

 

 

 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT PROJET JEUNES

  Agnieszka PIATCZAK-BOSCH
 projet@cribij.fr

03 87 69 04 31

  Lola MEHL

  accueil@cribij.fr

   03 87 69 03 97

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION PRESTATION ANIMATION

  Agnieszka PIATCZAK-BOSCH
 projet@cribij.fr

03 87 69 04 31

  Laure KLEIN
  accueil@cribij.fr

   03 87 69 03 97

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTATION

Christine HAUX

documentation@cribij.fr

03 87 69 04 53

 

 

 
LA BOUSSOLE DES JEUNES

  Camille CINQUIN

boussole@cribij.fr

    03 87 69 04 52